Išplėstinė paieška
 
 
Pradžia>Istorija

Istorija (147 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Istorija (18)

  Šaltiniai. Klausimai. Naujųjų amžių istorijos testas. Šaltinių atsakymai. Testo atsakymai.
  Istorija, testas(8 puslapiai)
  2006-03-29
 • Istorija (3)

  Istoriniai laikotarpiai. Viduramžiai. Kryžiaus žygiai. Islamas. Renesansas. Dailininkai. Mokslininkai. Knygų spausdinimo pradžia. Didieji geografiniai atradimai. Priežastys. Padariniai. Reformacija. Kontrreformacija. Anglija/Švietimo amžius. Švietėjai. Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV). Prancūzija. Napoleono I epocha. Pramonės perversmas. Tautų pavasaris. Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) pilietinis karas. Politinės doktrinos. Liberalizmas. Konservatizmas. Socializmas. Pirmasis pasaulinis karas. Tarpukario ekonomikos raida. Antrasis pasaulinis karas. Šaltasis karas. Mokslo ir technikos revoliucija. Lietuva. Lietuvių tautinis atgimimas.
  Istorija, konspektas(15 puslapių)
  2005-07-02
 • Istorija (31)

  Senosios civilizacijos. Didžiųjų upių civilizacijos: Egiptas, Tarpupis (Mesopotamija), Indija, Kinija. IV tūkstantmetis pr. Kristų – I amžius pr. Kr. Artimųjų Rytų civilizacijos: hetitai, žydai, finikiečiai, persai. XX amžius – I amžius pr. Kr. Dievai, didvyriai ir mitinės būtybės. Antika. Senovės Roma. 753 metai pr. Kr. – 476 metai Krikščionybės atsiradimas ir plitimas. Baltų gentys ir jų visuomeninės santvarkos bei kultūros bruožai iki valstybiniu laikotarpiu. Europos viduramžių visuomenės, politinės santvarkos ir kultūros bruožai. Ankstyvieji viduramžiai. Kryžiaus žygiai 476-1204 metais. Brandieji ir vėlyvieji viduramžiai XII amžius – 1453 metai. Lietuvos valstybės susikūrimas ir raida XIII – XIV amžiuje. Kryžiaus žygiai į rytų Pabaltijį. Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK) dinastinės unijos laikotarpiu 1392 – 1569 metais. Pasaulis ir Lietuva naujųjų amžių pradžioje 1453 metais – XVII amžiuje. Pasaulio įvykiai. Lietuvos įvykiai. Abiejų Tautų Respublikos (ATR) raida XVI - XVIII amžiuje. Švietimo epocha ir jos idėjų inspiruoti politiniai pokyčiai XVII amžiuje – 1815 metais. Lietuva Rusijos imperijoje. Svarbiausi politinės, ekonominės ir socialinės pasaulio raidos bruožai XIX amžiuje. Pirmas pasaulinis karas ir jo padariniai 1914 -1920 metais. Lietuvos valstybės kūrimasis 1919-1922 metais. Diktatūros ir demokratija tarpukario metais. 1917 -1939 metais. Lietuvos respublika tarpukario metais 1919-1939 metais. Antrasis Pasaulinis karas ir jo padariniai. Lietuva pirmuoju sovietmečiu ir nacių okupacijos metais 1939-1945 metai. Šaltasis karas. Lietuva antruoju sovietmečiu 1945-1989 metais. Mokslo ir technikos revoliucija XX amžiuje. SSRS ir pasaulines komunistinės sistemos žlugimas . Lietuvos nepriklausomybės atkūrimas 1985 – 2002. Politologijos pagrindai.
  Istorija, konspektas(87 puslapiai)
  2006-09-21
 • Istorija (32)

  Krikščionybės atsiradimas ir plitimas I tūkstantmetyje. Kas lėmė krikščionybės atsiradimą? Kodėl krikščionybė tapo valstybine religija? Kokios yra pagrindinės krikščioniškosios vertybės? Baltai ir Lietuva iki valstybiniu laikotarpiu. Kokias žinote lietuvių kilmės teorijas? Ko jomis buvo siekiama? Kaip formavosi lietuvių tauta? Kaip mokslininkai aiškina baltų genčių susidarymą? Ar tiksliai žinoma baltų visuomenės socialinė struktūra? Kas sudarė baltų pasaulėžiūros pagrindą? Kuo vertėsi baltai III - I tūkstantmetyje pr. Kr.? Viduramžių civilizacijos bruožai. Kokią įtaką viduramžių civilizacijos formavimuisi turėjo frankų valstybė? Kaip šiandien suprantama viduramžių sąvoka? Kas lėmė krikščionybės plitimą Europoje? Nurodyti Didžiojo tautų kraustymosi priežastis. Kaip Frankų imperijos suirimas paveikė Vakarų Europos raidą? Kokias žinote islamo religijos nuostatas? Kokia tai religija- monoteistinė ar politeistinė? Koks buvo viduramžių grožio idealas? Koks politinis ir kultūrinis krikščionių bažnyčios vaidmuo viduramžių gyvenime? Kokį poveikį Azijai, Afrikai ir Europai turėjo Islamo civilizacija? Paaiškinti feodalinių santykių sąvoką. Apibūdinti viduramžių visuomenę. Lietuvos valstybė nuo susidarymo iki Liublino unijos. Nurodyti vidines ir išorines Lietuvos valstybės susidarymo priežastis. Kokia svarbiausia lietuvių kovos su kryžiuočiais priežastis? Nurodyti 1385 metų sutarties su Lenkija padarinius LDK. Nurodyti 1387 metų krikšto reikšmę Lietuvai. Ar visa Lietuva buvo apkrikštyta? Kodėl Vytautas ėmėsi įgyvendinti valstybės centralizacijos politiką? Kodėl Vytautas siekė karūnuotis? Kokiame mūšyje ir kada buvo sutriuškintos pagrindinės Kalavijuočių ordino jėgos? Kokiam didžiajam kunigaikščiui valdant kova su vokiečių riteriais tapo pagrindiniu Lietuvos užsienio politikos uždaviniu? Kam valdant pradėjo formuotis diarchijos (dvivaldystės) užuomazgos? Koks buvo Žemaitijos statusas XIII – XIV amžiuje? Kokiam kunigaikščiui valdant Lietuvą pradėta vadinti Lietuvos Didžiąja Kunigaikštyste? Kodėl? Dėl kokių priežasčių kilo konfliktas tarp Jogailos ir Kęstučio? Kodėl 1384 metais tapo įmanomas kompromisas tarp Vytauto ir Jogailos? Koks šiandienos istorikų požiūris į 1385 metų Krėvos sutartį? Kokiose sutartyse XIV – XV amžiuje buvo sprendžiami Lenkijos ir LDK valdymo klausimai? Ar vienodos buvo katalikų ir stačiatikių teisės, siekiant dalyvauti valstybės valdyme XV – XVI amžiuje? Kada Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje susiformavo luomai? Kokių tikybų žmonės gyveno XIV – XVI amžiaus Lietuvoje? Kas buvo pirmieji reformacijos idėjų skleidėjai LDK? Kokios reformacijos sąjūdžio Lietuvoje sėkmės priežastys? Koks dokumentas pateikia sutvarkytus, papildytus ir susistemintus visus LDK veikusius įstatymus? Pasaulis žengia į naujuosius laikus. Kada pradėjo formuotis centralizuotos valstybės? Kas yra parlamentas? Kada ir kur jis buvo sušauktas pirmą kartą? Apibūdinti Renesanso epochos idealus bei jų raišką mene, moksle, kasdieniame gyvenime. Nurodyti kapitalistinių santykių formavimosi prielaidas. Kur ir kada atsirado pirmosios manufaktūros? Išvardyti didžiuosius geografinius atradimus. Kada jie įvyko? Dėl kokių priežasčių prasidėjo Reformacija? Išvardyti reformacijos sąjūdžio idėjas. Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė Abiejų Tautų respublikoje. Kada buvo pasirašyta Liublino unija? Kaip ji vertinama? Kodėl XVI amžius laikomas išskirtiniu laikotarpiu LDK istorijoje? Nurodyti Abiejų Tautų Respublikos padalijimų padarinius. Kokie požymiai bylojo apie XVII amžiaus antrojoje pusėje įvykusį Lenkijos – Lietuvos valstybės nuosmukį? Kuo reikšmingas Lietuvai Stepono Batoro valdymas? Išvardyti svarbiausias LDK tarptautines problemas po Liublino unijos (1569-1795). Kas turėjo įtakos polonizuojant Lietuvos visuomenę? Ar atsispindėjo humanizmo idėjos III Lietuvos Statute? Kokiame amžiuje Vilnius turėjo vandentiekį, kanalizaciją? Ką tai rodo? Kam priklausė mokyklos XVII amžiuje LDK? Kaip XVII amžiaus viduryje reiškėsi kultūros nuosmukis? Išvardinti, kokius žinome baroko architektūros paminklus Lietuvoje? Kokiam karaliui valdant ir kodėl Abiejų Tautų Respublikoje paplito nuomone, kad Respublika "laikosi netvarka"? Kas rodo, kad XVI amžiaus pabaigoje – XVII amžiuje LDK galutinai susiformavo stambiosios žemėvaldos sistema? Kas leidžia teigti, kad silpna Respublikos valdžia buvo nulemta iš anksto? Ar galima teigti, kad nuo XVII amžiaus pradžios svarbia Respublikos politinio gyvenimo forma tapo konfederacijos? Kokias reformas, 1764 – 1766 metais ėmėsi iniciatyvos įgyvendinti Čartoryskių grupuotė, palaikoma S.A. Poniatovskio? Kokių tikslų buvo siekiama? Koks buvo tarptautinis Respublikos statusas po 1772 metų įvykdyto I valstybės padalijimo? Kodėl Baro konfederacija laikoma vienu sudėtingiausių politinių judėjimų Respublikos istorijoje? Kuriame amžiuje įvyko pirmasis visuotinis LDK gyventojų surašymas? Kokia konfederacija ir kodėl tapo valstybės žlugimo simboliu? Kokia jos vieta LDK istorijoje? Kokie buvo 1794 metų sukilimo rezultatai? Kokias reformas siekė įgyvendinti Ketverių metų Seimas? Ar jos padėjo išgelbėti valstybę?
  Istorija, konspektas(9 puslapiai)
  2006-10-10
 • Istorija (33)

  Priešistorė. Babilonas. Babilono atgimimas. Egipto civilizacija. Indija ir Kinija. Indo civilizacija. Geltonosios upės civilizacija. Rytų tautos. Hetitai. Žydai. Finikiečiai. Persijos imperija. Graikų pasaulis. Tamsieji šimtmečiai. Nepriklausomi miestai- valstybės. Tautos susirinkimas. Atėnų polis V - IV amžius pr. Kr. Kalbantieji įrankiai. Karinė Spartos valstybė. Graikų – Persų karai. Atėnų iškilimas ir demokratija. Atėniečių gyvenimas ir buitis. Makedonijos iškilimas. Aleksandro Didžiojo žygiai. Aleksandras Didysis. Helenistinės valstybės ir jų kultūra. Romėnų pasaulis. Romos respublika. Respublikos žlugimas. Imperijos nuosmukis. Baltai II tūkstantmetis pr. Kr.- V amžius.
  Istorija, konspektas(9 puslapiai)
  2006-10-10
 • Istorija (34)

  70 klausimų istorijos testas su teisingais atsakymais.
  Istorija, testas(3 puslapiai)
  2006-11-15
 • Istorija (35)

  15 klausimų istorijos testas. Atsakymai.
  Istorija, testas(2 puslapiai)
  2006-12-11
 • Istorija (36)

  18 klausimų istorijos testas. Socialinės sistemos suirimas Europoje. Baltijos šalių nepriklausomybės atkūrimas. Posocialistinių šalių problemos.
  Istorija, testas(3 puslapiai)
  2007-01-16
 • Istorija (37)

  Istorijos kryžiažodis. Pirmasis pasaulinis karas. Lietuvos valstybės atkūrimas.
  Istorija, testas(3 puslapiai)
  2007-01-16
 • Istorija (42)

  Klausimai su pateiktais atsakymais. Su kuo kovėsi lietuviai prie Mėlynųjų Vandenų. Tarp kokių valstybių pasirašyta Altmarko sutartis. Kas vadovavo 1260–1274 metų Didžiajam prūsų sukilimui. Kurios baltų gentys pirmiausia buvo pakrikštytos. Kada buvo suorganizuota Radomo konfederacija. Koks buvo svarbiausias Lucko suvažiavimo nutarimas. Koks buvo pagrindinis jėzuitų atsikvietimo į Lietuvą tikslas. Kam Lietuvos protestantai visai neskyrė dėmesio. Kuris iš šių valdovų nevaržė protestantų veiklos. Kada Lietuvoje buvo įbaudžiavinti valstiečiai. Kokia buvo viena iš svarbiausių 1385 metų Krėvos sutarties pasirašymo priežasčių?Iš kokios pilies kalėjimo pabėgo kunigaikštis Kęstutis? Kada vyko Šiaurės karas?. Kokį miestą Dauguvos žiotyse įkūrė Kalavijuočių ordino vienuoliai? Kuris Lietuvos valdovas pasirašė Liublino uniją? Kada pasirašyta Liublino unija? Kada buvo išleista pirmoji lietuviška knyga? Kuri įvykių seka yra teisinga. Kuriai valstybei atiteko Lietuvos Užnemunė. Kokios valstybės dalyvavo pirmajame Abiejų Tautų Respublikos padalijime. Kurios valstybės sąjungininke Šiaurės kare buvo Abiejų Tautų Respublika? Kaip buvo vadinamas ordino vadovas? Koks buvo svarbiausias Vytenio politikos uždavinys? Su kuria valstybe LDK kariavo pasirašant Liublino uniją? Kurias teritorijas kunigaikštis Gediminas įjungė į LDK sudėtį? Kokia teise seime galėjo pasinaudoti bajorai? Kokį miestą Dauguvos žiotyse įkūrė Kalavijuočių ordino vienuoliai? Kuris iš šių valdovų nevaržė protestantų veiklos? Kuriai valstybei atiteko Lietuvos Užnemunė? Koks buvo pagrindinis jėzuitų atsikvietimo į Lietuvą tikslas? Kas vadovavo LDK kariuomenei, kuri 1605 metais prie Salaspilio sumušė švedų kariuomenę? Kada Lietuvoje buvo įbaudžiavinti valstiečiai? Kas vadovavo 1260–1274 metų Didžiajam prūsų sukilimui? Kaip vadinosi LDK kariuomenės vadas? Kokia buvo pagrindinė Žalgirio mūšio pasekmė? Kada buvo pakrikštyti žemaičiai? Kodėl 1717 metų seimas pavadintas Nebyliuoju seimu? Kuri įvykių seka yra teisinga? Kokią privilegiją suteikė Jogaila per Lietuvos krikštą? Kokia buvo pagrindinė Žalgirio mūšio pasekmė? Kas 1345 metais tapo LDK didžiuoju kunigaikščiu po Jaunučio pašalinimo iš sosto? Kuriai valstybei atiteko Lietuvos Užnemunė? Kas yra valakas? Kokia buvo Astravos sutarties esmė? Koks buvo svarbiausias Vytenio politikos uždavinys? Ką manome buvus Gedminaičių dinastijos pradininku? Kas buvo išrinktas Abiejų Tautų Respublikos valdovu po Žygimanto Augusto mirties? Kada vyko Šiaurės karas? Kada pirmą kartą rašytiniuose šaltiniuose paminėtas Vilnius? Su kokiomis valstybėmis XVII amžiaus viduryje kariavo LDK? Kuri įvykių seka yra teisinga? Kas pakvietė jėzuitus į Lietuvą? Kokią reikšmę seimuose turėjo "liberum veto" teisė? Kurioje pilyje buvo nužudytas Kęstutis? Kaip buvo vadinamas svarbiausias LDK pareigūnas? Kokia buvo svarbi Liublino unijos pasirašymo priežastis? Kas pakvietė jėzuitus į Lietuvą? Kuriai valstybei atiteko Lietuvos Užnemunė? Kas buvo pirmosios lietuviškos knygos autorius? Kokios LDK žemės prieš pasirašant Liublino uniją buvo prijungtos prie Lenkijos? Kas buvo nepatenkintas karaliaus Mindaugo valdymu? Kada pirmą kartą rašytiniuose šaltiniuose paminėtas Vilnius? Koks buvo svarbiausias Vytenio politikos uždavinys? Kokia buvo viena iš svarbiausių 1385 metų Krėvos sutarties pasirašymo priežasčių? Kada vyko Šiaurės karas? Kas paveldėjo LDK sostą po kunigaikščio Gedimino mirties? Kurioje pilyje buvo nužudytas Kęstutis? Kada Mindaugas buvo karūnuotas? Kada įvyko pirmasis Abiejų tautų Respublikos padalijimas? Kada buvo paskelbtas pirmasis Lietuvos Statutas? Kada įvyko Saulės mūšis? Kada buvo sudaryta Krėvos sutartis? Kada pirmą kartą rašytiniuose šaltinuose paminėtas Mindaugas? Kokią privilegiją suteikė Jogaila per Lietuvos krikštą? Kuris autorius išspausdino pirmąją lietuvišką knygą Lietuvoje? Kas vadovavo LDK kariuomenei, kuri 1605 m. prie Salaspilio sumušė švedų kariuomenę? Koks buvo svarbiausias Lucko suvažiavimo nutarimas? Kokia buvo Astravos sutarties esmė? Ką manome buvus Gedminaičių dinastijos pradininku? Kas tapo bendra Lenkijos-Lietuvos valstybėje po Liublino unijos? Kokioje teritorijoje įsikūrė Kalavijuočių ordinas? Kas buvo nepatenkintas karaliaus Mindaugo valdymu? Kaip buvo vadinamas svarbiausias LDK pareigūnas? Kokios valstybės dalyvavo pirmajame Abiejų Tautų Respublikos padalijime? Kurias teritorijas kunigaikštis Gediminas įjungė į LDK sudėtį? Kuris iš šių valdovų nevaržė protestantų veiklos? Kuriai valstybei atiteko Lietuvos Užnemunė? Koks buvo pagrindinis jėzuitų atsikvietimo į Lietuvą tikslas? Kas vadovavo LDK kariuomenei, kuri 1605 metais prie Salaspilio sumušė švedų kariuomenę? Kada Lietuvoje buvo įbaudžiavinti valstiečiai?
  Istorija, testas(8 puslapiai)
  2007-11-14
 • Istorija (43)

  Mesopotamijos civilizacijos. Šumero – Akado civilizacija. Babilonas. Asirija. Egipto civilizacija. Sirijos civilizacija ir Finikija. Indijos ir Kinijos civilizacijos. Senoji Kinijos civilizacija. Artimųjų Rytų civilizacijos. Hetitai. Senovės žydai – Pažadėtosios žemės tauta. Persijos imperija VI amžius pr. Kr. – 330 metai. Egėjo civilizacija. Heleninės civilizacijos. Senovės Graikija. Senovės Roma. Krikščionybė. Bizantija. Viduramžiai. Arabai ir islamas. Frankų karalystė ir imperija. Kijevo Rusija, Mongolų užkariavimai, Maskvos iškilimas. Centralizuotų Anglijos ir Prancūzijos valstybių iškilimas. Didieji geografiniai atradimai. Renesanso kultūra. Reformacija ir kontrreformacija Europoje. Kapitalistinių santykių atsiradimas. Nyderlandų revoliucija. Rusija XVI – XVIII amžius. Absoliutinė monarchija Prancūzijoje. Anglijos revoliucija. Šiaurės Amerikos Nepriklausomybės karas ir Jungtinių Amerikos Valstijų susikūrimas. Švietimo epocha. Didžioji Prancūzijos revoliucija. Kapitalizmo raida Europoje XIX amžiuje. Napoleono epocha Europoje. Pagrindinės politinės doktrinos. Vokietijos suvienijimas. Italijos suvienijimas. Pirmasis pasaulinis karas. 1905 – 1907 metų Rusijos revoliucija. Vasario revoliucija Rusijoje. Spalio ginkluotas perversmas Rusijoje. Bolševikų įsitvirtinimas valdžioje 1917 – 1924 m. Komunistinės diktatūros raida. Totalitarizmas Vakarų Europoje. Antrasis pasaulinis karas 1939 09 01 – 1945 09 02. Priežastys. I karo etapas 1939 09 01 – 1941 06 22 (iki tol, kol Vokietija užpuolė SSRS. Antrojo pasaulinio karo eiga 1941 vasara – 1944 m. pavasaris. Antihitlerinės koalicijos sudarymas. Baigiamasis Antrojo pasaulinio karo etapas. Japonijos sutriuškinimas. Antrojo pasaulinio karo padariniai. Sąvokos, pavardės. Pirmoji Lietuvos sovietinė okupacija 1940-1941. Lietuva vokiečių okupacijos metais 1941 06 22 - 1944 metų pabaiga. Nacistinės Vokietijos politika okupuotuose kraštuose. Antroji sovietinė okupacija 1944 – 1953 metais. Tarptautiniai santykiai pirmaisiais pokario metais. SSRS 1945 – 1953 metais.
  Istorija, konspektas(68 puslapiai)
  2008-01-02
 • Istorija (44)

  Senovės rytų civilizacijos. Mesopotamija. Mesopotamijos suvienijimo etapai. Šumerai. Finikiečiai. Senovės Egiptas. Politinė Egipto raida. Politinė sistema. Religija. Raštas. Monumentalioji architektūra. Senovės Graikija. Istorijos chronologija. Senovės Roma. Atėnų demokratija. Formavimasis. Pagrindiniai bruožai. Graikų-persų karai (500-449 metais Pr. Kr.). Peloponeso karai (431-404 metais Pr. Kr.). Ankstyvoji krikščionybė. Krikščionybės plitimo prielaidos. Baltai. Viduriniai amžiai. Islamo pasaulis. Mongolai-totoriai. Politinė raida. Feodaliniai santykiai. Bažnyčia viduramžiais. Viduramžių kultūra. Lietuvos valstybės susikūrimas. Mindaugo valstybės reikšmė. Dinastinė valdžia Lietuvoje. Krėvos sutartis. Lietuvos krikštas. Krikščionybės įvedimo reikšmė. Vytauto valdymas (1392-1430 metai) Kodėl Vytautas didysis? Kovos dėl sosto po Vytauto mirties. Lietuvos valstybė XVI amžiuje. Prekyba ir miestai. Valstybės valdymas XVI amžiuje. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) silpnėjimas. Kazimiero privilegija bajorams. Juridinis baudžiavos įteisinimas. Reformos tikslai. Liublino unija. Liublino unijos (1569 metų) priežastys. Liublino unijos pasekmės. Lietuva Abiejų Tautų Respublikos (ATR) sudėtyje. Trečiasis (III) Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) statutas (1588 metais). Naujųjų amžių pradžia. Didieji geografiniai atradimai. Didžiųjų geografinių atradimų reikšmė ir padariniai. Mokslo ir meno raida. Renesansas. Reformacija ir kontrreformacija Europoje. Reformacijos priežastys. Reformacijos pergalė Vokietijoje. Anglikonų bažnyčia. Renesansas, reformacija ir kontrreformacija Lietuvoje. Reformacijos žlugimo priežastys. Žymiausi XIV - XVII amžiaus Lietuvos architektūros paminklai. Naujieji laikai. Kapitalistinių santykių atsiradimas. Kapitalizmas Anglijoje. Anglijos iškilimas pasaulinėje jūrų prekyboje. Anglijos revoliucija. Švietimo amžius. Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) susikūrimas. Nepriklausomybės karo priežastys (1775-1783 metai). Konstitucija (1787 metai). Didžioji Prancūzijos revoliucija (1789-1794 metai). Revoliucijos priežastys. Kuo reikšminga Prancūzijos revoliucija? Abiejų Tautų Respublikos (ATR) politinis smukimas ir žlugimas XVII - XVIII amžiuje. Valstybės silpnumo priežastys. Abiejų Tautų Respublikos (ATR) žlugimo priežastys. Napoleono Bonaparto epocha. Europa ir pasaulis XIX amžiuje. Pramonės revoliucija ir socialinės permainos. Svarbiausios XIX amžiaus politinės-idėjinės srovės. XIX amžiaus pirmosios pusės revoliucijos Europoje. Tautų pavasaris. Pokyčiai Europos politiniame žemėlapyje. Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) pilietinis karas 1861-1865 metais. Imperializmas. Valstybinės priklausomybės formos. Lietuva Rusijos imperijos sudėtyje. Kultūrinis ir lituanistinis sąjūdis. 1830-1831 metų sukilimas. Baudžiavos panaikinimas Lietuvoje. 1863-1864 metų sukilimas. Sukilimo priežastys. Lietuvių tautinis sąjūdis. Pasaulietiniai nelegalūs leidiniai. 1905 metų revoliucija ir didysis Vilniaus seimas. Spaudos draudimas. Nuo etninės prie politinės tautos. Pirmasis pasaulinis karas. Rusija pirmojo pasaulinio karo metais. Ekonominė politika Rusijoje. Lietuva pirmojo pasaulinio karo metais. Versalio sistema. Naujausiųjų laikų istorija. Naujausiųjų laikų Lietuvos valstybės susikūrimas. Kovos dėl nepriklausomybės. Lietuvos valstybės pagrindų sukūrimas. Demokratijos ir diktatūros 1919-1939 metais. Italija–fašizmo poligonas. Vokietija 1919-1939 metais. Stalino diktatūra. Stalinizmo bruožai. Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) klestėjimas, krizė ir naujasis kursas. Lietuva 1918-1940 metais. Parlamentarizmo laikotarpis. 1926 metų gruodžio 17 d. valstybės perversmas. Lietuva prezidentinės respublikos laikotarpiu (1926-1940 metais). Antrasis pasaulinis karas. Tarptautiniai santykiai 1938-1939 metais. Lietuvos padėtis. Antrojo pasaulinio karo pradžia. Lietuvos okupacija ir aneksija. Karo eiga. Lietuva nacių okupacijos metais. Karo pabaiga ir padariniai. Šaltojo karo epocha. Teritoriniai-politiniai pokyčiai. Du blokai. SSRS raida šaltojo karo laikotarpiu. Varžybos: laimėjimai ir praradimai. Konfliktas artimuosiuose rytuose. Lietuva antrosios sovietų okupacijos metais. Rezistencinis sąjūdis (1944-1953 metais). Pasaulinės komunizmo sistemos žlugimas. Komunistinio bloko iširimas. SSRS griuvimas. Lietuvos nepriklausomybės atkūrimas. Mokslo ir technikos revoliucija. Globaliniai pokyčiai.
  Istorija, špera(92 puslapiai)
  2008-01-30
 • Istorija (46)

  Kryžiažodis: 20 klausimų su pateiktais atsakymais. Europėjanti Lietuva.
  Istorija, pavyzdys(2 puslapiai)
  2008-06-13
 • Istorija (5)

  Istorijos datos nuo 2 tūkstantmečių pr. Kr. iki XX (20) amžiaus vidurio.
  Istorija, špera(6 puslapiai)
  2005-10-03
 • Istorija (50)

  1. Užduotis. Šaltinis A. Šaltinis B. Šaltinis C. Kokiai temai nagrinėti skirti šie istorijos šaltiniai? Taip pat nurodykite ir amžių. Kas galėjo parašyti raštą, kuris minimas šaltinyje A? Kodėl Rusijos valdžia uždraudė lietuvišką spaudą? Kodėl buvo įvestas rusiškas raidynas? Kaip vadinamas rusiškas raidynas? Kokios buvo spaudos draudimo pasekmės? Kodėl knygos buvo ženklinamos Vilniaus spaustuvių žymėmis? Kaip tokios knygos buvo vadinamos? Apie kokį laikraštį kalbama šaltinyje C? Kas buvo jo redaktorius? Kiek metų ėjo šis laikraštis? Kodėl šaltinio C autorius tiek daug dėmesio skiria Lietuvos praeičiai? Kokią reikšmę turėjo šis laikraštis? Kuris šaltinis kurį papildo? Šaltinis C pirminis ar antrinis? Atsakymą pagrįskite. 2. Užduotis. Naujieji amžiai. Testas. 3. Užduotis. Kada parašytas šis dokumentas? Kas tai per dokumentas? Kas galėjo būti jo autoriumi? Trumpai apibūdinkite aprašomąjį laikotarpį. 4. Užduotis. Kokios iliustracijos formos yra šis šaltinis? Kokiai temai nagrinėti skirtas šis dokumentas? Paaiškinkite apibūdinimą "cicilikas". Kodėl 1905 metais Rusijoje jų padaugėjo? Ar jų buvo Lietuvoje? Pagrįskite. Kokie faktai vaizduojami iliustracijoje? Koks tai istorinis šaltinis: pirminis ar antrinis? Pagrįskite. Šaltinių atsakymai. 1. Užduotis. 2. Užduotis. Testo atsakymai. 3. Užduotis. 4. Užduotis.
  Istorija, namų darbas(7 puslapiai)
  2011-01-14
 • Istorijos datos bei asmenybės

  Lietuvos istorija. Svarbiausios datos nuo 1251 metų - Mindaugas priėmė krikštą iki 2004 metų - Lietuva tavo NATO nare ir taip pat tavo Europos Sąjungos nare. Lietuvos istorijos asmenybės. Mindaugas. Gediminas. Algirdas. Kęstutis. Jogaila. Vytautas. Martynas Mažvydas. Žygimantas Augustas. Stanislovas Augustas Poniatovskis. Tadas Kosčiuška. Abraomas Kulvietis. Mikalojus Daukša. Simonas Daukantas. Motiejus Valančius. Jonas Basanavičius. Vincas Kudirka. Antanas Smetona. Kazys Grinius. Juozas Ambrazevičius. Jonas Žemaitis-Vytautas. Adolfas Ramanauskas-Vanagas. Juozas Lukša-Daumantas. Antanas Sniečkus. Romas Kalanta. Vytautas Landsbergis. Visuotinės istorijos asmenybės. Periklis. Sokratas. Herodotas. Platonas. Aristotelis. Aleksandras Makedonietis. Gajus Julijus Cezaris. Oktavianas Augustas. Konstantinas I, Didysis. Kristupas Kolumbas. Fernandas Magelanas. Martynas Liuteris. Leonardas da Vinčis. Mikelandželas. Mikalojus Kopernikas. Šarlis Luji Monteskje. Džordžas Vašingtonas. Napoleonas Bonapartas. Abraomas Linkolnas. Otas fon Bismarkas. Vladimiras Leninas. Josifas Stalinas. Benito Musolinis. Adolfas Hitleris. Vinstonas Čerčilis. Franklinas Ruzveltas. Šarlis de Golis. Nikita Chrusčiovas. Leonidas Brežnevas. Michailas Gorbačiovas. Visuotinės istorijos datos nuo 476 metų - Vakarų Romos imperijos žlugimas iki 1945 metų rugsėjo 2d. - kapituliuoja Japonija.
  Istorija, konspektas(12 puslapių)
  2008-11-27
 • Istorijos epochos

  PowerPoint pristatymas. Priešistorė. Religijų paplitimas pasaulyje. Senovės istorijos laikotarpis. Mesopotamijos civilizacija. Egipto civilizacija. Senovės Rytai. Graikijos civilizacija. Romos civilizacija. Viduramžių laikotarpis. Lietuva. Naujųjų amžių laikotarpis. Naujausieji laikai.
  Istorija, pristatymas(53 skaidrės)
  2008-01-14
 • Istorijos mokslas Vilniaus universitete (VU) XIX amžiuje

  Istorijos mokslas Vilniaus universitete (VU) XIX amžiuje: J. Lelevelio istorijos samprata. Įvadas. J. Lelevelis. J. Lelevelio teorijos. Išvados.
  Istorija, referatas(7 puslapiai)
  2008-06-16
 • Istorijos pamokos planas konspektas: "Vokietijos ir jos sąjungininkų pralaimėjimas Europoje"

  Pamokos tikslai. Pamokos tipas. Mokymo(si) priemonės. Mokymo(si) metodai. Pamokos dalis. Mokytojo veikla. Mokinio veikla. Priedas (1).
  Istorija, konspektas(8 puslapiai)
  2008-02-26
 • Istorijos prasmė

  Įvadas. K. Popper ir E.H. Carr požiūris į istoriją ir jos prasmę. Dviejų autorių požiūrių lyginimas. Istorinės interpretacijos esmė. Išvados.
  Istorija, rašinys(6 puslapiai)
  2008-01-21
Puslapyje rodyti po