Išplėstinė paieška
 
 
Pradžia>Istorija>Istorijos konspektai

Istorijos konspektai (31 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Paveldosauga (3)

  Paveldosaugos sklaida laike. Tipologija. Nematerialus kultūros paveldas. Autentiškumas. Konservavimas. Restauravimas. Atkūrimas. Anastilozė. Venecijos chartija. D.Lowentalio paveldosaugos samprata.
  Istorija, konspektas(4 puslapiai)
  2007-04-18
 • Pirmasis pasaulinis karas ir jo padariniai. Pasaulis ir Lietuva tarp dviejų pasaulinių karų

  Kada vyko Pirmasis pasaulinis karas? Kokios buvo jo priežastys? Kodėl Pirmąjį pasaulinį karą istorikai vadina pasauliniu, totaliniu, imperialistiniu? Apibūdinti Rusiją Pirmojo pasaulinio karo metais. Kodėl, daugelio istorikų nuomone, Versalio sistema negalėjo garantuoti taikos Europoje? Nurodyti Pirmojo pasaulinio karo padarinius. Kada ir kokiu tikslu įkurta Tautų Sąjunga? Kokie veiksniai lėmė lietuvių pastangas atkurti nepriklausomą valstybę? Kodėl Paryžiaus taikos konferencijoje Lietuvos atstovai nebuvo pripažinti kaip valstybės delegacija? Kodėl 1918 metais tapo įmanoma atkurti nepriklausomą Lietuvos valstybę? Kuo reikšminga valstybingumo atkūrimui 1917 metais Vilniuje įvykusi Lietuvių konferencija? Kuo reikšmingas Vasario 16-osios aktas? Ar galima teigti, kad šis aktas sukūrė Lietuvos valstybę? Kodėl galima teigti, kad 1918 – 1920m. paaiškėjo Lietuvos valstybės likimas? Su kokiomis problemomis susidūrė Lietuvos laikinoji vyriausybė? Kodėl Italija tapo pirmąja Europos valstybe, kurioje įsigalėjo fašizmas? Kodėl 1919 – 1939 metais daugelyje Europos valstybių įsigalėjo diktatūrinis režimas? Įrodyti, kad 1933 metais Vokietijoj buvo griaunama demokratinė ir kuriama fašistinė santvarka. Nurodyti administracinės komandinės sistemos susiformavimo Rusijoje prielaidas. Kokios reformos ir kokiu tikslu buvo įvykdytos Sovietų Rusijoje iki 1922 metų pabaigos? Koks yra esminis fašizmo Vokietijoje ir totalitarizmo SSRS skirtumas? Kokios 1926 metų gruodžio 17 dienos perversmo priežastys? 1922 – 1926 metai - demokratinės raidos laikotarpis. Ar tuo laikotarpiu Lietuvoje buvo įvesta tikrai demokratinė politika? Įrodyti, kad po 1926 metų perversmo Lietuvoje pradėjo formuotis autoritarinis režimas. Kokių laimėjimų buvo pasiekta kultūros srityje prezidentinės Lietuvos Respublikos laikotarpiu (1927 - 1940 metais)? Kaip Lietuvos Taryba dalyvavo krašto valdyme? Kokią politiką Vilniaus krašte vykdė lenkų okupacinė valdžia? Kodėl Lietuva pasuko prezidentinės valstybės keliu? Palyginti tarybų valdžios paskelbimo 1918 metais scenarijų su 1991 metų sausio įvykiais Lietuvoje. Kokios buvo pagrindinės Lietuvos pramonės ir žemės ūkio sritys tarpukario laikotarpiu? Kas yra bendra tarp fašizmo ir bolševizmo? Išvardinti tarpukario Europos valstybes, kuriose įsigalėjo diktatūrinis režimas.
  Istorija, konspektas(6 puslapiai)
  2006-10-10
 • Pramonės perversmas (4)

  Pramonės perversmo temos santrauka 9 klasės istorijai. Istorijos konspektas. Mašinos keičia pasaulį. Datos. Sąvokos. Klausimai. Kurie XVIII amžiaus pabaigos – XIX amžiaus išradimai padarė didžiausią poveikį gamybai? Kodėl? Kokie svarbiausi pokyčiai visuomenėje įvyko per pramonės revoliuciją? Kurios politinės doktrinos XIX amžiuje buvo įtakingiausios ir kodėl? Dėl kokių priežasčių XIX amžiuje Europoje išaugo gyventojų skaičius? Kokių pokyčių įvyko XIX amžiaus žmonių pasaulėžiūroje? Kas juos lėmė? Apibūdink svarbiausias XIX amžiaus meno kryptis. Pramonės revoliucijos priežastys. Pramonės perversmo išradimai. Pramonės perversmo teigiami ir neigiami padariniai. Teigiami. Neigiami.
  Istorija, konspektas(3 puslapiai)
  2011-02-25
 • Raštas antikinėje visuomenėje

  Fonetinio rašto raida Europoje. Antikinės knygos teminė struktūra. Rašomosios medžiagos rūšys. Knygos forma. Knygų platinimas. Periodinės spaudos užuomazgos.
  Istorija, konspektas(5 puslapiai)
  2005-10-20
 • Renesansas (10)

  Renesanso epochos bruožai, kultūriniai ir socialiniai pokyčiai. Humanistinės pasaulėžiūros esmė ir plitimas Europoje. Žymiausi humanizmo ideologai. Renesanso menas: bruožai ir naujovės. Žmogaus individualybės, fizinio ir dvasinio grožio idėjos renesanso menininkų darbuose. Renesanso apraiškos Lietuvoje: humanizmo ir reformacijos idėjų sklaida ir rezultatai; pilietybės ir tautybės samprata Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje (LDK). Renesanso stiliaus sklaida ir palikimas Lietuvoje (architektūra, tapyba). Lietuvos bajorijos (Sapiegos, Radvilos ir kt.) indėlis plėtojant renesanso kultūrą Lietuvoje.
  Istorija, konspektas(16 puslapių)
  2006-03-03
 • Renesanso epocha

  Esminis Renesanso epochos bruožas - humanizmas. Renesansas. Renesanso žmogus. Renesanso laikotarpio mokslas. Renesanso epochos didaktinė mintis. Renesanso pedagogai.
  Istorija, konspektas(6 puslapiai)
  2007-07-04
 • SSRS

  Trumpa SSRS istorijos apžvalga iki 1945-jųjų. "Supervalstybių laikai. "Šaltasis karas". Sovietinės ekonomikos žluginas SSRS ir Vidurio Rytų Europoje, jų ryšys su politinėmis reformomis. Pagrindinėmis sovietų sąjungos žlugimo priežastys.
  Istorija, konspektas(4 puslapiai)
  2005-10-03
 • Šviečiamoji epocha ir jos idėjų nulemti politiniai pokyčiai. Pasaulis XIX amžiuje. Lietuva Rusijos imperijos valdžioje

  Nurodyti švietimo idėjas. Kokias reformas ir kodėl XVIII amžiuje vykdė Europos valstybių monarchai? Kokius žinome Šviečiamosios epochos žmogaus teisių dokumentus? Kokia jų reikšmė pilietinės visuomenės formavimuisi? Kokie valstybės organizavimo principai atsispindėjo 1791 metų gegužės 3-iosios Konstitucijoje? Kokį poveikį Europos raidai turėjo Napoleono Bonaparto epocha? Apibūdinti Šviečiamojo amžiaus visuomenę. Kokios priežastys sukėlė XVIII amžiaus pabaigos įvykius Prancūzijoje? Kokią įtaką Prancūzijos revoliucija turėjo kitų šalių vystymuisi? Po kokių įvykių Prancūzijos revoliucija įgavo pilietinio karo bruožų? Kokią reikšmę Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) švietimo epochoje turėjo Edukacinės komisijos įkūrimas? Kokios buvo Šiaurės Amerikos anglų kolonijų Nepriklausomybės karo priežastys? Nurodyti Amerikos Nepriklausomybės karo rezultatus ir reikšmę. Kada ir kodėl atsirado liberalizmas? Kokia pagrindinė liberalizmo doktrina? Kodėl Pirmojo pasaulinio karo Lietuvoje nebuvo sąlygų liberalizmui plėtotis? Nurodyti esminius skirtumus tarp konservatizmo ir liberalizmo. Už kokią nuosavybės formą pasisakė socialistai? Kada vyko pramonės perversmas? Kokius pokyčius jis sukėlė? Paaiškinti nacionalizmo sąvoką. Koks nacionalizmo poveikis politiniam visuomenės gyvenimui? Kodėl 1848-1849 metai (revoliucijų metai) dar vadinami Tautų pavasariu? Apibūdinti pagrindinius konservatizmo principus. Nurodyti kolonializmo priežastis XIX amžiuje. Kokia nauja politinė jėga atsirado XIX amžiuje? Išskirti teigiamus ir neigiamus kolonializmo padarinius. Kada ir kodėl Lietuvoje buvo panaikinta baudžiava? Kodėl baudžiavos panaikinimo sąlygos Lietuvoje buvo lengvesnės nei kitose Rusijos imperijos dalyse? Paaiškinti tautinio sąjūdžio sąvoką. Nurodyti tautinio sąjūdžio atsiradimo priežastis. Kada jis kilo? Ar lietuvių tautinio sąjūdžio siekiai skyrėsi nuo bajorų politinės tautos siekių? Atsakymą pagrįsti. Kas rodė, kad XIX amžiuje formavosi modernioji lietuvių tauta? Kokie reikalavimai buvo keliami Didžiajame Vilniaus Seime? Kada jis buvo sušauktas? Kada susiformavo politinė lietuvių tauta? Kas tą rodė? Įrodyti, kad Lietuvai patekus į Rusijos imperijos sudėtį lietuviai tapo engiama tauta. Dėl kokių priežasčių žlugo carinė spaudos draudimo politika? Kokių tikslų, prasidėjus Napoleono karui su Rusija, siekė dauguma Lietuvos bajorų? Nurodyti 1830–1831. sukilimo reikšmę. Išvardyti 1863–1864 metų sukilimo padarinius ir nurodyti jo reikšmę. Apibūdinti Lietuvos visuomenės raidą XIX amžiaus II pusėje. Didysis Vilniaus Seimas buvo itin reikšmingas plečiant nacionalinį išsivaduojamąjį judėjimą. Įrodyti.
  Istorija, konspektas(6 puslapiai)
  2006-10-10
 • Valstybės samprata. Visuomenė ir žmogus

  Istorijos sampratos. Kas yra utopija ir kaip, kuo ji pasireiškia socialinėse teorijose. Valstybės samprata ir visuomenės valdymo ribos. Ar valstybė gina ar riboja žmogaus laisvę? Kas yra visuomenės socialinė organizacija ir kas ją sudaro? Kultūros samprata ir reikšmė visuomenės gyvenime. Globalios žmonijos raidos tendencijos, priežastys ir pasekmės. Globalios pasaulio problemos ir jų priežastys. Žmogus, gamta, mokslas, technika, daiktai – draugai ar priešai? Visuomenė ir žmogus darbo bei nuosavybės santykiuose. Žmogus politinėje visuomenės gyvenimo sferoje. Visuomenės socialinė struktūra, jos elementai ir ryšiai. Visuomenės sisteminė samprata. Visuomenės dvasinio gyvenimo samprata.
  Istorija, konspektas(5 puslapiai)
  2005-12-28
 • Viduramžiai technikos istorijoje

  Viduramžiai (500-1450 metai). Progreso atgimimas. Pasaulinio patyrimo panaudojimas. Racionalus varomosios jėgos naudojimas. Pakinktai. Kiti pasiekimai transporto srityse. Žemdirbystė ir tekstilės gamyba. Mechaninis laikrodis. Popieriaus ir knygų spausdinimas. Švaistiklis ir pedalinis mechanizmas. Tekinimo staklės.
  Istorija, konspektas(13 puslapių)
  2010-10-05
 • Viduramžių žmogaus pasaulėžiūra

  Viduramžių žmogaus pasaulėžiūra. Socialinės, kultūrinės Europos literatūros vystymosi prielaidos viduramžiais. Paskutinis Rolando mūšis. Archajinis keltų epas. Iš visų vakarų Europos tautų keltai (= airiai, plotai ir velsiečiai), gyvenę. Senoji anglų literatūra. Feodalizmo laikotarpis (viduramžiai) XI – XIII amžiai. Prancūzų herojinis epas "Rolando giesmė". "Nibelungų giesmė" – austrų–vokiečių herojinis epas. Riterinė literatūra. Riterinė lyrika. Trubadūrų lyrika. Minezangas (meilės poezija). Viduramžių riterių romanai. Karalius Artūras. Tristanas ir Izolda (Auksaplaukė). Miestelėnų literatūra. Miesto lyrika. Lapino romanas. Rožės romanas. Viduramžių drama. Krikščioniškoji literatūra. Prielaidos estetinės minties vystymuisi XVII amžiuje. Mokslinės ir tekstinės minties pažanga. Italų literatūra. Ispanų literatūra. Prancūzų literatūra. Bendri XVIII amžiaus literatūros bruožai. Anglų literatūra. Renesanso epocha ir jos bruožai (po viduramžių). Renesansas Prancūzijoje. Renesansas Anglijoje.
  Istorija, konspektas(45 puslapiai)
  2011-02-28
 • Puslapiai:
 • 1
 • 2
Puslapyje rodyti po