Išplėstinė paieška
 
 
Pradžia>Istorija

Istorija (147 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Pasaulinių karų reikšmė

  Įvadas. Pirmasis pasaulinis karas. Antrasis pasaulinis karas.
  Istorija, referatas(8 puslapiai)
  2006-09-29
 • Pasaulis ir Lietuva antrojo pasaulinio karo metais. Šaltojo karo epocha. Lietuvos visuomenė sovietų okupacijos metais. Dabartinis pasaulis

  Nurodyti Antrojo pasaulinio karo priežastis. Kodėl nebuvo sudaryta kolektyvinė saugumo sutartis Europoje? Kodėl SSRS nebuvo pasiruošusi karui su Vokietija? Kokias užsienio politikos problemas ir kaip 4-ajame dešimtmetyje sprendė Lietuva? Įrodyti, kad Antrojo pasaulinio karo pradžioje SSRS vykdė agresyvią užsienio politiką. Kada ir kodėl Lietuva neteko neutralios valstybės statuso? Kodėl 1938-1940 metais laikomi Lietuvos tarptautinės padėties komplikavimosi, atsitraukimų ir praradimų laikotarpiu? Ar buvo galima pasipriešinti 1940 metais įvykdytai sovietų okupacijai? Kokie mūšiai ir kada lėmė karo rytuose eigą? Nurodyti 1941 metų Birželio sukilimo tikslus ir reikšmę. Ko siekė V.M. Krėvė, E. Galvanauskas ir kiti Lietuvos patriotai, dirbdami "Liaudies vyriausybėje"? Kokių priemonių ėmėsi SSRS vyriausybė, vykdydama Lietuvos sovietizaciją 1940 - 1941 metais? Kaip buvo priešinamasi okupacijai 1940 metais? Apibūdinti hitlerinės okupacijos režimą Lietuvoje Antrojo pasaulinio karo metais. Kaip vertiname Lietuvos prezidento A. Smetonos pasitraukimą į užsienį 1940 metais? Ar teisėtai buvo sudaryta "Liaudies vyriausybė"? Pakomentuoti. Kodėl vokiečių teroro aukomis Lietuvoje daugiausiai tapo žydai? Kada, kur ir kodėl buvo atidarytas antrasis frontas? Koks buvo Antrojo pasaulinio karo poveikis Pietryčių Azijai? Kas rodė, kad po Antrojo pasaulinio karo prasidėjo šaltasis karas? Koks įvykis privertė supervalstybes suvokti, kad būtinas dialogas ir ginklavimosi varžybų apribojimas? Nurodyti šaltojo karo poveikį SSRS ekonomikai ir politikai. Kaip ir kodėl vadinamas N. Chruščiovo valdymo laikotarpis (1953-1964 metais)? Kokie yra svarbiausi XX amžiaus mokslo atradimai? Ar mokslo ir technikos atradimai pakeitė žmonių sampratą apie pasaulį, moralines vertybes? Atsakymą pagrįsti. Nurodyti L. Brežnevo valdymo laikotarpio rezultatus. Nurodyti šaltojo karo išraiškos formas ir pasekmes. Kada ir dėl kokių priežasčių buvo įkurtas NATO? Kodėl po Antrojo pasaulinio karo Vidurio ir Pietryčių Europoje buvo įmanoma sukurti socializmo bloką? Apibūdinti L. Brežnevo doktriną. Nurodyti kolonijinės sistemos krizės priežastis.Kaip suprantame sąvoką Trečiasis pasaulis? Išvardinti partizaninio judėjimo Lietuvoje priežastis. Apibūdinti demografinius Antrojo pasaulinio karo ir okupacijos padarinius Lietuvoje. Kada ir kaip vyko didžiausias Lietuvos istorijoje trėmimas? Kodėl pralaimėjo partizaninis karas? Dėl kokių priežasčių sovietų okupacijos laikotarpiu lietuvių tauta išsaugojo savo tautiškumą? Kokį vaidmenį Lietuvos disidentiniame judėjime suvaidino "Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika"? Kokį vaidmenį Antrajame Lietuvos sovietizacijos procese suvaidino LKP(b)? Kaip pasikeitė Lietuvos padėtis N. Chruščiovo valdymo laikotarpiu? Apibūdinti antrąją Lietuvos socializaciją. Kuo Lietuvai svarbūs 1988-1989 metai? Kokiu tikslu ir kada Lietuvoje apsilankė M. Gorbočiovas? Kaip reagavo SSRS ir Vakarų valstybės 1990 metų kovo 11d. Parlamentui priėmus Lietuvos valstybės tęstinumo juridinį aktą "Dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atkūrimo"? Kodėl nepavyko SSRS bandymas 1991m. sausio mėnesį atstatyti Lietuvoje tarybų valdžią? Ko siekė 1991 metų rugpjūčio 19-20d. antivalstybinis pučas SSRS? Kas jį organizavo? Kokie požymiai rodė, kad 6-9 dešimtmetyje brendo socializmo sistemos krize? Išvardinti svarbiausias Europos Sąjungos (ES) institucijas. Kodėl iširo SSRS? Kokios buvo SSRS iširimo pasekmės? Kokią politiką Trečiojo pasaulio šalių atžvilgiu vykdo Vakarų valstybės? Kodėl buvusiose socialistinėse šalyse daugelis rinkėjų balsuoja už buvusių komunistų partijas? Kokių pranašumų kovoje su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis (JAV)ir Europos Sąjunga (ES) turi Japonija? Nurodyti neigiamus mokslo ir technikos revoliucijos padarinius šiuolaikiniam pasauliui. Su kokiomis socialinėmis problemomis susiduria Lietuva? Kaip jas galima išspręsti?
  Istorija, konspektas(9 puslapiai)
  2006-10-10
 • Paveldosauga (2)

  Paveldosaugos objektas. Esminių sąvokų eksplikacija. Tyrimo objektas.
  Istorija, konspektas(8 puslapiai)
  2006-04-22
 • Paveldosauga (3)

  Paveldosaugos sklaida laike. Tipologija. Nematerialus kultūros paveldas. Autentiškumas. Konservavimas. Restauravimas. Atkūrimas. Anastilozė. Venecijos chartija. D.Lowentalio paveldosaugos samprata.
  Istorija, konspektas(4 puslapiai)
  2007-04-18
 • Petras Pirmasis - reformatorius

  Įvadas. Rusijos atsilikimo priežastys. Petro Didžiojo reformos. Barzdos kirpimas. Nauji rūbai. Naujų įstaigų įkūrimas. Nauja metų skaičiavimo sistema. Miestų reforma. Monetų reforma. Pagalvės mokestis. Rangų tabelis. Senato, gubernijų ir kolegijų įkūrimas. Sinodo įkūrimas. Armijos ir laivyno sukūrimas. Kitos reformos. Išvados.
  Istorija, referatas(11 puslapių)
  2009-09-17
 • Pinigų istorija

  Pinigų istorija. Monetos, numizmatikos terminas, Pinigai pasaulyje, Pirmieji pinigai, vartoti Lietuvoje (Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje (LDK)). Litai.
  Istorija, referatas(4 puslapiai)
  2005-02-12
 • Pirmasis pasaulinis karas ir jo padariniai. Pasaulis ir Lietuva tarp dviejų pasaulinių karų

  Kada vyko Pirmasis pasaulinis karas? Kokios buvo jo priežastys? Kodėl Pirmąjį pasaulinį karą istorikai vadina pasauliniu, totaliniu, imperialistiniu? Apibūdinti Rusiją Pirmojo pasaulinio karo metais. Kodėl, daugelio istorikų nuomone, Versalio sistema negalėjo garantuoti taikos Europoje? Nurodyti Pirmojo pasaulinio karo padarinius. Kada ir kokiu tikslu įkurta Tautų Sąjunga? Kokie veiksniai lėmė lietuvių pastangas atkurti nepriklausomą valstybę? Kodėl Paryžiaus taikos konferencijoje Lietuvos atstovai nebuvo pripažinti kaip valstybės delegacija? Kodėl 1918 metais tapo įmanoma atkurti nepriklausomą Lietuvos valstybę? Kuo reikšminga valstybingumo atkūrimui 1917 metais Vilniuje įvykusi Lietuvių konferencija? Kuo reikšmingas Vasario 16-osios aktas? Ar galima teigti, kad šis aktas sukūrė Lietuvos valstybę? Kodėl galima teigti, kad 1918 – 1920m. paaiškėjo Lietuvos valstybės likimas? Su kokiomis problemomis susidūrė Lietuvos laikinoji vyriausybė? Kodėl Italija tapo pirmąja Europos valstybe, kurioje įsigalėjo fašizmas? Kodėl 1919 – 1939 metais daugelyje Europos valstybių įsigalėjo diktatūrinis režimas? Įrodyti, kad 1933 metais Vokietijoj buvo griaunama demokratinė ir kuriama fašistinė santvarka. Nurodyti administracinės komandinės sistemos susiformavimo Rusijoje prielaidas. Kokios reformos ir kokiu tikslu buvo įvykdytos Sovietų Rusijoje iki 1922 metų pabaigos? Koks yra esminis fašizmo Vokietijoje ir totalitarizmo SSRS skirtumas? Kokios 1926 metų gruodžio 17 dienos perversmo priežastys? 1922 – 1926 metai - demokratinės raidos laikotarpis. Ar tuo laikotarpiu Lietuvoje buvo įvesta tikrai demokratinė politika? Įrodyti, kad po 1926 metų perversmo Lietuvoje pradėjo formuotis autoritarinis režimas. Kokių laimėjimų buvo pasiekta kultūros srityje prezidentinės Lietuvos Respublikos laikotarpiu (1927 - 1940 metais)? Kaip Lietuvos Taryba dalyvavo krašto valdyme? Kokią politiką Vilniaus krašte vykdė lenkų okupacinė valdžia? Kodėl Lietuva pasuko prezidentinės valstybės keliu? Palyginti tarybų valdžios paskelbimo 1918 metais scenarijų su 1991 metų sausio įvykiais Lietuvoje. Kokios buvo pagrindinės Lietuvos pramonės ir žemės ūkio sritys tarpukario laikotarpiu? Kas yra bendra tarp fašizmo ir bolševizmo? Išvardinti tarpukario Europos valstybes, kuriose įsigalėjo diktatūrinis režimas.
  Istorija, konspektas(6 puslapiai)
  2006-10-10
 • Pirmieji žmonės

  Įvadas. Žmogaus pasirodymas. Australopitekai. Homo habilis. Homo erectus. Homo sapiens. Homo sapiens sapiens. Išvados.
  Istorija, referatas(11 puslapių)
  2010-03-01
 • Popierius. Popieriaus istorija

  Popierius: nuo išradimo iki nūdienos.
  Istorija, referatas(3 puslapiai)
  2005-06-08
 • Pozityvistinė pažangos teorija. Levo Karsavino idėjos

  Pozityvistinė pažangos teorija. Istorijos pažinimo objektas. V. Trumpos pažangos teorija pagal Levą Karsaviną. Asmenybės samprata pagal Karsaviną. Įvadas. Išvados.
  Istorija, referatas(5 puslapiai)
  2006-05-11
 • Požiūris į istoriją: Ar tu sugebėtum?

  Istorijos esė: Ar tu sugebėtum? Studento požiūris į istoriją. Kaip mes patys suvokiame istoriją ir kaip ją reikėtų rašyti?
  Istorija, esė(3 puslapiai)
  2010-10-29
 • Pramonės perversmas (4)

  Pramonės perversmo temos santrauka 9 klasės istorijai. Istorijos konspektas. Mašinos keičia pasaulį. Datos. Sąvokos. Klausimai. Kurie XVIII amžiaus pabaigos – XIX amžiaus išradimai padarė didžiausią poveikį gamybai? Kodėl? Kokie svarbiausi pokyčiai visuomenėje įvyko per pramonės revoliuciją? Kurios politinės doktrinos XIX amžiuje buvo įtakingiausios ir kodėl? Dėl kokių priežasčių XIX amžiuje Europoje išaugo gyventojų skaičius? Kokių pokyčių įvyko XIX amžiaus žmonių pasaulėžiūroje? Kas juos lėmė? Apibūdink svarbiausias XIX amžiaus meno kryptis. Pramonės revoliucijos priežastys. Pramonės perversmo išradimai. Pramonės perversmo teigiami ir neigiami padariniai. Teigiami. Neigiami.
  Istorija, konspektas(3 puslapiai)
  2011-02-25
 • Raštas antikinėje visuomenėje

  Fonetinio rašto raida Europoje. Antikinės knygos teminė struktūra. Rašomosios medžiagos rūšys. Knygos forma. Knygų platinimas. Periodinės spaudos užuomazgos.
  Istorija, konspektas(5 puslapiai)
  2005-10-20
 • Rašto kilmė

  Rašto kilmė ir rašto raidos pakopos. Raštas ir knyga senovės Egipte. Raštas ir knyga Mesopotamijoje. Senosios Europos tautų rašto sistemos. Senovės rašto sistemų iššifravimas. Fonetinis raštas.
  Istorija, referatas(6 puslapiai)
  2006-09-24
 • Rašto kilmė ir raida (3)

  Įvadas. Primityviosios rašto formos. Daiktiraštis. Lazdaraštis. Mazgaraštis. Piktografija. Logografija. Fonetinė rašto sistema. Lotyniškoji ir graikiškoji abėcėlė. Kirilica ir glagolica. Lietuviškos abėcėlės kilmė ir raida. Rašto raidos chronologija. Išvados.
  Istorija, referatas(11 puslapių)
  2006-09-21
 • Rašto raida

  Rašto kilmė ir jo raidos pakopos. Raštas ir knyga senovės Egipte. Raštas ir knyga Mesopotamijoje. Senovės Europos tautų rašto sistemos. Senovės rašto sistemos iššifravimas. Fonetinis raštas. Rašto raidos chronologija.
  Istorija, referatas(7 puslapiai)
  2006-01-12
 • Renesansas (10)

  Renesanso epochos bruožai, kultūriniai ir socialiniai pokyčiai. Humanistinės pasaulėžiūros esmė ir plitimas Europoje. Žymiausi humanizmo ideologai. Renesanso menas: bruožai ir naujovės. Žmogaus individualybės, fizinio ir dvasinio grožio idėjos renesanso menininkų darbuose. Renesanso apraiškos Lietuvoje: humanizmo ir reformacijos idėjų sklaida ir rezultatai; pilietybės ir tautybės samprata Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje (LDK). Renesanso stiliaus sklaida ir palikimas Lietuvoje (architektūra, tapyba). Lietuvos bajorijos (Sapiegos, Radvilos ir kt.) indėlis plėtojant renesanso kultūrą Lietuvoje.
  Istorija, konspektas(16 puslapių)
  2006-03-03
 • Renesansas ir humanizmas

  PowerPoint pristatymas. Renesanso epocha. Renesanso periodizacija. Humanistai. Socialinės susiformavimo prielaidos. Architektūra. Meno naujovės. Knygos ir spaustuvės. Leonardas Da Vinčis. Mikelandželas. Rafaelis. Renesansas Lietuvoje. Renesanso paveldas.
  Istorija, pristatymas(15 skaidrių)
  2012-04-05
 • Renesanso epocha

  Esminis Renesanso epochos bruožas - humanizmas. Renesansas. Renesanso žmogus. Renesanso laikotarpio mokslas. Renesanso epochos didaktinė mintis. Renesanso pedagogai.
  Istorija, konspektas(6 puslapiai)
  2007-07-04
 • Rytų Pabaltijo šalių tarptautinė padėtis 1918-1922 metais

  Įvadas. Baltijos šalių tarptautinė padėtis po karo. Išvados.
  Istorija, referatas(8 puslapiai)
  2008-01-16
Puslapyje rodyti po